ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជិះកង់

Registration Form


Tel: 017 / 098 725 745 / 012 997 163

ព័ត៌មានអ្នកជិះកង់ (Rider Information)
* Required field

តម្លៃ (Fee)៖
USD 20/ម្នាក់ (person)កង់ផ្ទាល់ខ្លួន- Bike not included
 
USD 25/ម្នាក់ (person)ផ្ដល់ជូនកង់សំរាប់ជិះក្នុងថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍- Bike included


ពេលធ្វើការបង់ប្រាក់សូមបំពេញ លេខកូដចុះឈ្មោះ របស់អ្នកក្នុងប្រអប់សំគាល់។

When you make payment, please fill registration code in ABA remark box.

  • ទីកន្លែងចុះឈ្មោះ (Registration Venue)៖ AHC’s Visitor Centre from 08:00AM-18:00PM
  • បញ្ជាក់៖ ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការចុះឈ្មោះ មិនអាចដកយកវិញបានទេ (All registration fees are not refundable.)
  • ខ្ញុំសូមអះអាងថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបំពេញខាងលើ ពិតជាត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដ។
  • I declare that all information I complete is correct.

រៀបចំដោយ (Organized by)៖
ឧបត្ថម្ភធំដោយ (Main Sponsor)៖