Reports

Annual reports

2022 Annual Report

2022 Annual Report (Khmer & English)

2021 Annual Report (Khmer & English)

2020 Annual Report (Khmer & English)

2019 Annual Report (Khmer)

2019 Annual Report

2018 Annual Report (Khmer)

2018 Annual Report

2017 Annual Report

2016 Annual Report

2015 Annual Report

2014 Annual Report

2013 Annual Report

Load More

Impact reports

Impact Report: October 2023–March 2024

Impact Report - October 2023

Impact Report: April – September 2023

Impact Report October 2022- March 2023

Impact Report: October 2022 – March 2023

2022 Impact Report April September

2022 Impact Report: April – September

2021 Impact Report: Q3 & Q4

2021 Impact Report: Q1 & Q2

2020 Impact Report: Q3 & Q4

2020 Impact Report: Q1 & Q2

2019 Impact Report: Q1 & Q2

2019 Impact Report: Q3 & Q4

Load More

Strategy

Our strategy 2022 - 2026 Khmer

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្នាំ២០២២ -​​ ២០២៦

Our strategy 2022 - 2026

Our strategy 2022-2026

2019 Strategic Plan

2016-2019 Strategic Plan

Load More

Financial statements

2022 AHC Financial Statement

2022 Financial Statement

2021 AHC Inc Form 990

2021 AHC Inc Form 990

AHC 2021 Financial Statement

2021 Financial Statement

2020 AHC Inc Form 990

2020 Financial Statement

2019 AHC Inc Form 990

2019 AHC Inc Financial Report

2019 Financial Statement

2018 AHC Inc Financial Report

2018 AHC Inc Form 990

2018 Financial Statement

2017 Financial Statement

2016 Financial Statement

2015 Financial Statement

2014 Financial Statement

2013 Financial Statement

Load More