ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជិះកង់

Registration Form


Tel: 017 912 618 / 012 725 745 / 012 997 163 / 087 777 830

ព័ត៌មានអ្នកជិះកង់ (PERSONAL DETAILS):

* Requirement Field
years old
( Example: 1.68 )
meters
តម្លៃ (Fee) ៖ USD15/ម្នាក់ (person)
ការបង់ប្រាក់តាមរយៈលេខកូដ វីង ខាងលើ មិនគិតថ្លៃសេវាឡើយ។
Payment via above Wing Codes is free of charge.

ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ (Event Information):

កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ (Event Date)
៖ ១២ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ (August 12th, 2018)
ម៉ោង (Time)
៖ ៦៖០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២៖០០ ថ្ងៃត្រង់ (from 6:00am till 12:00pm)
ទីកន្លែងចាប់ផ្តើម (Starting Point)
៖ សួនច្បារមាត់ស្ទឹងជិត Tourist Information Center
ទីកន្លែងបញ្ចប់ ( Finish point)
៖ តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិភ្នំក្រោម (Phnom Krom Eco Resort)

បញ្ជាក់ (Note)៖
គណៈកម្មាធិការរៀបចំមិនធានាថាលោកអ្នកមានឈ្មោះក្នុងថ្ងៃជិះកង់ទេប្រសិន​បើលោកអ្នកធ្វើការទូទាត់ក្រោយថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។
Cycling committee is not guarantee your name in cycling day if you make payment later than 27 July 2018.

ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការចុះឈ្មោះ មិនអាចដកយកវិញបានទេ ។ All registration fees are not refundable.
ខ្ញុំសូមអះអាងថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបំពេញខាងលើ ពិតជាត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដ។ I declare that all information I complete are correct.

រៀបចំដោយ (Organized by)៖