ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជិះកង់

Registration Form


Tel: 017 / 098 725 745

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ រួចបញ្ជូនមកកាន់គណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ តាមទីកន្លែងចុះឈ្មោះដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងតម្លៃក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួម។

Please complete this registration form and submit to our Cycling For Cambodia’s committee with your registration fee.

ព័ត៌មានអ្នកជិះកង់ (Event Information)

ព័ត៌មានអ្នកជិះកង់ (Rider Information)
* Required field

តម្លៃ (Fee)៖
USD 20/ម្នាក់ (person)

ទីកន្លែងចុះឈ្មោះ (Registration Venue)៖ AHC’s Visitor Centre from 8:00 AM - 5:00 PMពេលធ្វើការបង់ប្រាក់សូមបំពេញ លេខកូដចុះឈ្មោះ របស់អ្នកក្នុងប្រអប់សំគាល់។

When you make payment, please fill registration code in ABA remark box.


ពេលធ្វើការបង់ប្រាក់សូមបំពេញ លេខកូដចុះឈ្មោះ របស់អ្នកក្នុងប្រអប់សំគាល់។

When you make payment, please fill registration code in ACLEDA remark box.


ពេលធ្វើការបង់ប្រាក់សូមបំពេញ លេខកូដចុះឈ្មោះ របស់អ្នកក្នុងប្រអប់សំគាល់។

When you make payment, please fill registration code in HATTHA remark box.

  • បញ្ជាក់៖ ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការចុះឈ្មោះ មិនអាចដកយកវិញបានទេ (All registration fees are not refundable.)
  • ខ្ញុំសូមអះអាងថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបំពេញខាងលើ ពិតជាត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដ។
  • I declare that all information I complete is correct.

រៀបចំដោយ (Organized by)៖
ដៃគូសហការ (Partnerred with)៖
ឧបត្ថម្ភធំដោយ
(Main Sponsor)៖