ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជិះកង់

Registration Form


Tel: 017 / 098 725 745 / 012 997 163

ព័ត៌មានអ្នកជិះកង់ (Rider Information)
* Required field

  • កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ (Event Date)៖ ២០ ធ្នូរ ឆ្នាំ ២០២០ (December 20th, 2020)
  • ម៉ោង (Time)៖ ៦:0០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ (from 6:00am till 12:00pm)
  • ទីកន្លែងចាប់ផ្តើម (Starting Point)៖ Siem Reap Container Night Market opposite TARA Angkor Hotel
  • ទីកន្លែងបញ្ចប់ (Finish Point)៖ Phnom Krom Eco Resort
តម្លៃ (Fee)៖ USD20/ម្នាក់ (person)

ពេលធ្វើការបង់ប្រាក់សូមបំពេញ លេខកូដចុះឈ្មោះ របស់អ្នកក្នុងប្រអប់សំគាល់។

When you make payment, please fill registration code in ABA remark box.

  • ទីកន្លែងចុះឈ្មោះ (Registration Venue)៖ AHC’s Visitor Centre from 08:00AM-18:00PM
  • បញ្ជាក់៖ ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការចុះឈ្មោះ មិនអាចដកយកវិញបានទេ (All registration fees are not refundable.)
  • ខ្ញុំសូមអះអាងថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបំពេញខាងលើ ពិតជាត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដ។
  • I declare that all information I complete is correct.

រៀបចំដោយ (Organized by)៖